Nastya Zayko F.13 - Union of Russians
Nastya Zayko
F.13 - Union of Russians
Ship: Capsule ( Capsule )
Related: Vexor
System: Lisbaetanne (0.4) / Essence
Location: Lisbaetanne V - Moon 15 (0.29au)
Time: 2020-09-11 09:28
Points: 1
Damage: 76
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 10,000.00 ISK
Total: 10,000.00 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Capsule
1
10,000.00
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
10,000.00
Grand Total:
10,000.00