Inari Onnlin Mouth Trumpet Cavalry.
Mouth Trumpet Cavalry
Inari Onnlin
Mouth Trumpet Cavalry.
Mouth Trumpet Cavalry
Ship: Capsule ( Capsule )
Related: Rifter
System: Hadozeko (0.4) / Metropolis
Location: Hadozeko VI - Moon 16 (2.14au)
Time: 2019-12-13 17:08
Points: 1
Damage: 461
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 10,000.00 ISK
Total: 10,000.00 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Capsule
1
10,000.00
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
10,000.00
Grand Total:
10,000.00