Dmitriy Zaytsevv Solar Pride
MIDAS 22
Dmitriy Zaytsevv
Solar Pride
MIDAS 22
Ship: Capsule ( Capsule )
Related: Maelstrom
System: FMH-OV (-0.9) / Detorid
Location: Stargate (KZ9T-C) (25.4km)
Time: 2018-01-26 19:57
Points: 1
Damage: 460
Dropped: 0.00 ISK
Destroyed: 10,000.00 ISK
Total: 10,000.00 ISK

Item(s) Dropped / Destroyed

Item Type
Quantity
Price (ISK)
Ship
Capsule
1
10,000.00
Total Dropped:
0.00
Total Destroyed:
10,000.00
Grand Total:
10,000.00